กลับที่เดิม
[ แบบทดสอบ online ]

ใบความรู้ที่ 3( เพลงไทยสากล)ชั้น ม.2
ที่มาของเพลงไทยสากล
ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้ให้กำเนิดเพลงไทยสากลได้แก่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ
( นามย่อ "ทูลกระหม่อมบริพัตร ฯ " )ในปี 2424-2487 ทรงเป็นนักดนตรี และแต่งเพลงยอดเยี่ยม ของกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นคนไทยคนแรกที่ทรงพระนิพนธ์เพลงไทยตามแบบเพลงสากล มากกว่า 70 เพลงมีอยู่ 12 เพลงที่เป็นต้นกำเนิดของเพลงไทยสากลได้แก่
เพลงสุดเสนาะ เพลงวอลซ์เมขลา เพลงมหากฤกษ์ เพลงสรรเสริญเสือป่า เพลงสาครลั่น เพลงโศก เพลงนางครวญ เพลงมาร์ซบริพัตร
เพลงวอลซ์ปลื้มจิต เพลงมณฑาทอง เพลงวอลซ์ประชุมพล และเพลงวอลซ์โนรี มีอยู่ 7 เพลงที่ทรงนิพนธ์ดัดแปลงมาจากเพลงไทย
ส่วนอีก 5 เพลงทรงประพันธ์ขึ้นเอง ในระยะต่อมา จนถึงปัจุบัน ได้มีนักประพันธ์เพลงไทย ที่ประพันธ์ตามแนวสากลเกิดขึ้นมากมาย
โดยยึดรูปแบบ ( คำร้อง ทำนอง จังหวะ เสียงประสาน )
ความหมายของเพลงไทยสากล
เพลงไทยสากล หมายถึง เพลงไทยที่ประพันธ์ขึ้นตามหลักวิชาดนตรีสากล บันทึกทำนองด้วยโน้ตสากล คำร้องเป็นภาษาไทย
มีการเรียบเรียงเสียงประสานตามแนวทฤษฏีสากล
ความไพเราะของเพลงไทยสากล
พิจรณาตามหลักสากลทั่วไป ดังนี้
1. ส่วนประกอบของเพลง ได้แก่ ทำนอง คำร้อง จังหวะ เสียงประสาน ต้องมีความกลมกลืนกัน ฟังแล้วไม่ขัดโสตประสาท
2. ทักษะหรือความชำนาญในการบรรเลงดนตรีของนักดนตรี และการขับร้องของนักร้อง ที่ชำนาญ สามารถทำให้บทเพลงที่บรรเลงมีความไพเราะมากยิ่งขึ้น
3. ประสบการณ์ทางดนตรีของผูฟัง การฟังเพลง การร้องเพลง การเล่นดนตรี และการศึกษาวิชาคนตรี ผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า ย่อมเข้าใจธรรมชาติของเพลงแต่ละชนิด และเข้าถึงความไพเราะได้ง่ายใบงานที่ 1 (ใบงานเดียว)
เรื่อง เพลงไทยสากล
แผนการสอนที 3 วิชา ศิลปะกับชีวิต 3 (ศ203) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ………………………………………….ชั้น…………เลขที่…………
คำสั่ง ให้ศึกษาใบความรู้จุดที่ 3 แล้วตอบคำถามต่อไปนี้
1. เพลงไทยสากล หมายถึง………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. ใครคือผู้ให้กำเนิด เพลงไทยสากล คนแรกของไทย……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. เพลงไทยสากล เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยใด………………………………………………………
4. เพลงไทยสากล ยึดรูปแบบ การประพันธ์ตามแนวสากลคือ …………………………………
……………………..………….……………………………………………………………………
5. ความไพเราะของเพลงไทยสากล พิจารณา ตามหลักสากล อย่างไร
………………..………….……………………………………………………………………………
………..………….………………………………………………………………………………..……
…….……………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………..……………………..………….…
………………………………………………………………………………………..………….………
การตรวจเช็คคำตอบ เมื่อนักเรียนทุกคนเสร็จแล้ว ครูจะรวบรวมใบงานและแจกให้เพื่อนร่วมห้อง ตรวจเช็คคำตอบ
โดยมีนักเรียนและครูร่วมกันสรุป คำตอบให้ถูกต้อง แล้วรวมเป็นคะแนน เต็ม 5 คะแนน
ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค………………………………………….